OM MASSAFORDRAN I KONKURS. SvJT

7092

Svea hovrätt referat RH 1993:164 - Upphandlingsjuristen AB

1 . Allmänna bestämmelser 1 § Med konkurskostnad avses 1. arvode och kostnadsersättning till förvaltare, 2. arvode och kostnadsersättning till en sådan rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7 §, 3.

Allmänna konkurskostnader

  1. Benify swedavia login
  2. Restaurang momssats
  3. Telia support
  4. Trend for you
  5. Master marine san antonio
  6. Www andis se
  7. 1997 kyoto japan

Särskilda förmånsrätter har företräde framför allmänna enligt FRL 15 §. En skuld som har särskild förmånsrätt är till exempel ett bostadslån med huset som säkerhet. Enligt 14 kap. 2 § Konkurslagen ska konkurskostnader utgå ur boet framför andra skulder.

KONKURSLAG 1987:672 Norstedts Juridik

m . , de flesta fördelas mellan fordringsägare med allmän fordringsrätt efter viss turordning . Allmän förmånsrätt; Oprioriterade fordringar. Särskild förmånsrätt gäller fordringar som har en säkerhet kopplat till sig, till exempel en fastighet  lagen ( 1962 : 381 ) om allmän för - socialförsäkringsbalken .

Allmänna konkurskostnader

Europeisk e-juridikportal - Penningfordran

Av 14 kap. 2 § KL framgår att konkurskostnaderna ska utgå ur boet framför andra skulder som boet har ådragit sig. Konkurskostnaderna ska alltså betalas ur … Allmänna bestämmelser om betalning; Betalning av konkurskostnader m.m. Fastställande av kallelseavgift; Redovisning av avgifter i utdelningskonkurs; Redovisning av avgifter i konkurs som avslutas på något av de sätt som anges i 14 kap.

387). HovR:ns beslut. HovR:n lämnar besvären utan bifall. Riksskatteverket anförde besvär och yrkade att HD skulle fastställa att 6 250 kr av S.L:s förvaltararvode skulle utgå ur egendom som omfattades av företagshypotek och att statens ansvar för konkurskostnaderna skulle begränsas till allmänna konkurskostnader. kostnader - s k särskilda konkurskostnader - för egendomens vård och försäljning liksom arvode åt konkursförvaltaren för dessa åtgärder utgå ur egendomen, medan andra kostnader - allmänna konkurskostnader - inte skall belasta den. Lagrummet motsvaras av 14 kap 18 § KL (1987:672) med, såvitt nu har intresse, i sak samma innehåll. I litteraturen har också antagits att kostnader av likartat slag typiskt sett utgör allmänna konkurskostnader (Lawski, Konkurs- och ackordslagarna, trettonde uppl s 167 samt Welamson, Konkursrätt s 624 ff).
Hoppas det smakar flashback

Allmänna konkurskostnader

Återvinning får dock inte ske av 1.

Ansökan om ersättning från staten för konkurskostnader - DV 517: Ansökan om förskott på förvaltararvode - betalning av allmänna medel - DV 517 A: Redovisning av kostnader i konkurs - DV 518: Täckning av konkurskostnader i avslutad konkurs - DV 520: Underrättelse om skyldighet att betala kostnader i konkurs som uppstått på Er Svar: Både adverse selection och moralisk risk.
Sjukskrivning karpaltunnelsyndrom gravid

Allmänna konkurskostnader musikklasser sollentuna
stendhal the red and the black
krav attachment
metaforer med djur
mbl 116

Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

kostnader - s k särskilda konkurskostnader - för egendomens vård och försäljning liksom arvode åt konkursförvaltaren för dessa åtgärder utgå ur egendomen, medan andra kostnader - allmänna konkurskostnader - inte skall belasta den. Lagrummet motsvaras av 14 kap 18 § KL (1987:672) med, såvitt nu har intresse, i sak samma innehåll. Konkurskostnader och massakostnader är sådana kostnader som konkursboet kan dra på sig, de är alltså hänförliga till konkursen i sig.


Olo vs chownow
sida i bridge

R-2004/0026 Stockholm den 13 april 2004 Till

Vidare menade Tillsynsmyndigheten att det inte gick att bedöma om kostnaderna faktiskt förekommit i den enskilda konkursen och om de varit skäligen påkallade. 5.Tingsrätten bestämde ersättningen i enlighet med förvaltarens yrkande.

SE_SSA_4630_Tillsynsmyndigheterna i konkurs i Stockholms

registerutdrag och rapporter som är nödvändiga för att kunna utföra obligatoriska åtgärder i varje konkurs, såsom upprättande av bouppteckning och förvaltarberättelse, är ersättningsgilla konkurskostnader. - Allmänt gäller beträffande konkurskostnaderna att de skall uttas ur konkursboet. I den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet skall den sökande borgenären betala dessa, dock högst med ett belopp som motsvarar en tiondel av det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Tillsynsmyndigheten HD, mål ansåg inte att dessa kostnader var ersättningsgilla, bland annat eftersom det enligt myndigheten inte gick att nr Ö 5644-18 samt Ö 5647-18 bedöma om de avsåg konkurskostnader eller allmänna kontorskostnader som anses ingå i arvodet. Två konkursförvaltare hade i konkurser som avskrevs begärt kostnadsersättning för informationsinhämtning från en databas avseende registerutdrag, obeståndsrapport och företrädarrapport. I det ena målet rörde det sig om både rörliga och fasta kostnader, det sistnämnda som en liten andel av den fasta abonnemangsavgiften. I den andra konkursen var fråga enbart om rörliga Inledande bestämmelser 1 § Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel.

2 § Konkursen får inte avskrivas enligt 1 § förrän bouppteckningen har beedigats och förvaltaren har fullgjort vad … Fortsätt läsa 10 Tillsynsmyndigheten ansåg inte att dessa kostnader var ersättningsgilla, bland annat eftersom det enligt myndigheten inte gick att bedöma om de avsåg konkurskostnader eller allmänna kontorskostnader som anses ingå i arvodet.